Postanowienia ogólne:
1. Abilion prowadzi sprzedaż detaliczną książek za pośrednictwem Internetu.
2. Abilion proponuje drukowanie książek (poezja i proza).
3. Abilion oferuje profesjonalne tłumaczenia z języka słowackiego na język polski i z języka polskiego na język słowacki.
4. Abilion prowadzi kursy języka słowackiego dla Polaków i języka polskiego dla Słowaków.
5. Kupujący (zamawiający usługę), który potwierdzi zakup towaru lub usługi na naszej stronie, składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

Zasady składania i realizacji zamówień:
1. Abilion przyjmuje zamówienia poprzez swoją stronę internetową w dni robocze w godzinach od 10-18.
2. Po złożeniu zamówienia, w ciągu 2 dni roboczych na adres e-mail Klienta, zostanie przesłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku braku takiego potwierdzenia ze strony Abilionu, Klient proszony jest o kontakt telefoniczny na numer telefonu podany w zakładce Kontakt. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Abilion może odmówić realizacji zamówienia, gdy odbiorca wcześniej nie odebrał zamówionego towaru lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi wątpliwości.
3. Abilion zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli wiarygodności zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Klienta, firma ma podstawy, aby nie realizować zamówienia.
4. Realizacja zamówień odbywa się w dni robocze w godzinach od 10-18.
5. Czas realizacji zamówienia zależy od sposobu płatności.
a) w przypadku płatności przelewem – w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie,
b) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze – na drugi dzień po potwierdzeniu zamówienia.
6. Wprowadzenie zmian w zamówieniu może nastąpić jedynie poprzez kontakt telefoniczny na numer telefonu podany w zakładce Kontakt.
7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny (usługa możliwa do zrealizowania w terminie podanym przez Klienta). O braku możliwości zrealizowania zamówienia Klient zostanie niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie (zmianę) decyzji dotyczącej interesującego go towaru (usługi).

Ceny towarów:
1. Ceny towarów (usług) na stronie Abilion umieszczane są zawsze przy oferowanym produkcie (usłudze), w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT, oprócz cen książek już wydanych i umieszczonych na stronie.
2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, które są uzależnione od wyboru przez Klienta formy dostawy.
3. Ceną ostateczną jest cena podana na stronie internetowej Abilion i obowiązuje od chwili złożenia przez Klienta zamówienia, aż do jego realizacji. Oznacza to, że dla danego Klienta cena za towar, czy usługę nie może ulec zmianie w trakcie realizacji jego zamówienia.
4. Informacja na temat całkowitej wartości towaru (usługi), wynikającej z zamówienia jest podana na stronie internetowej po zapisaniu, potwierdzeniu i odesłaniu przez Klienta zamówienia.
5. Abilion zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów (usług) znajdujących się w bazie, wprowadzania oraz wycofywania produktów z bazy, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe zmiany nie mogą jednak mieć wpływu na ceny produktów zamówionych przed datą wprowadzenia lub odwołania zmian w bazie.
6. Promocje nie podlegają łączeniu.

Dostawa:
1. Forma dostawy towaru uzależniona jest od wskazania Klienta.
2. Na czas realizacji zamówienia składa się forma płatności, czas przygotowania towaru do wysyłki i czas dostawy.
3. Każde zamówienie traktowane jest indywidualnie i indywidualnie realizowane, nie później jednak, jak 24 godziny od zaewidowania płatności i określenia formy dostawy.
4. Do kosztów towaru (usługi) doliczane są koszty dostawy (poczta, firma kurierska, dowóz przez pracownika firmy) oraz podatek Vat.
5. Do towaru każdorozowo dołączany jest dowód zakupu (faktura Vat, paragon fiskalny). Dane na fakturę VAT powinny być podane przez Klienta i zgodne z podanymi na formularzu zamówienia.
6. Przed odebraniem przesyłki Klient winien sprawdzić, czy opakowanie towaru nie zostało uszkodzone w transporcie. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Abilion na numer telefonu podany w zakładce Kontakt.

Prawo odstąpienia od umowy:
1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22 poz. 271) Klient ma prawo odstąpić od umowy, nie później jednak, niż 24 godziny od daty odebrania przesyłki, bez podania przyczyny oraz 7 dni od daty odebrania przesyłki z podaniem przyczyny zwrotu.
2. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zakupiony towar należy niezwłocznie zwrócić, nie później niż w ciągu 14 dni od daty jego odebrania.
3. Zwrócony towar nie może nosić znamion użytkowania.
4. Wraz ze zwróconym towarem Klient ma obowiązek odesłać dowód zakupu i dokumenty, bądź dodatki, które wraz z towarem otrzymał.
5. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
6. Towar zwrócony należy odesłać na adres umieszczony w zakładce Kontakt.
7. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy Abilion odeśle korektę dokumentu, na podstawie którego towar został zakupiony. Podpisaną kopię dokumentu należy niezwłocznie odesłać. Po otrzymaniu podpisanej przez Klienta kopii dokumentu korygującego, Abilion dokona zwrotu gotówki za reklamowany towar w terminie do 7 dni.
8. Decyzje o zasadności zwrotu towaru przez Klienta rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia zwrotu.

Dane osobowe:
1. Klient składający zamówienie na stronie internetowej Abilion wyraża zgodę na zapisanie swoich danych osobowych w bazie www.abilion.eu oraz ich przetwarzania dla celów realizacji umowy.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.
3. Klient ma prawo do wglądu oraz uaktualniania swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych Abilion.

Postanowienia końcowe:
1. Towary (usługi) prezentowane na stronie www.abilion.eu nie stanowią oferty w rozumieniu zapisu Kodeksu cywilnego. Klient, który zamawia określony towar (usługę), składa ofertę zakupu niniejszego towaru (usługi) na warunkach podanych w opisie produktu.
2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej www.abilion.eu
3. Abilion zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zmiany niniejszego regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie www.abilion.eu z zastrzeżeniem, że przed tym terminem żadne zamówienie nie zostanie zrealizowane.